SAHEED ANURUPCHANDRA MAHAVIDYALAYA
B.SC. GEOGRAPHY HONS- TOTAL MERIT LIST -2ND PHASE 2022-23
 B.SC HONOURS GEOGRAPHY ALL CATEGORY ALL WITH PH TOP
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 SACM2201490 ABHIK MONDAL SC N 92 344 344
2 2 SACM2201488 LATIFA KHATUN OBC-A N 91 355 337.25
3 3 SACM2201382 SOUVIK BHANDARI General N 92 331 331
4 4 SACM2201495 AKASH KHAN OBC-B N 78 310 310
5 5 SACM2201567 ARUNAVA DAS General N 87 306 306
6 6 SACM2201630 KOYEL SAMANTA General N 0 294 294
7 7 SACM2201557 CHANDANA MONDAL General N 71 284 284
8 8 SACM2201580 SUDIPTA CHAKRABORTY General N 68 274 274
9 9 SACM2201551 SURAIYA KHATUN General N 60 240 228